۵,۱۲۴,۰۰۰ ریال

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 جلد چهارم (جراحی ارتوگناتیک)

جلد چهارم

جراحی ارتوگناتیک
ویرایش سوم
ترجمه: دکتر فرزین انصاری پور
دستیار تخصصی جراحی دهان، فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ویرایشگر علمی : دکتر برات اله شبان
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  مشهد

بازدید های آخر شما