16%

معجزه اندو (پاکسازی و شکل دهی) – جلد 2

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال

10%

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

16%

ترومای دندانی

۲,۰۸۳,۲۰۰ ریال

16%

سلول های بنیادی پالپ دندان

۱,۰۷۵,۲۰۰ ریال

16%
16%

سلولهای بنیادی در دندانپزشکی

۱,۴۱۱,۲۰۰ ریال

16%

پروگنوز در اندودنتیکس

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال

16%
40%

پالپ دندان ۲۰۱۲ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

سیستم فایل های چرخشی روتاری CD-VCD

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

مسیرهای پالپ۲۰۱۱ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

اندودنتیکس اینگل ۲۰۰۸ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال