16%

معجزه اندو (پاکسازی و شکل دهی) – جلد 2

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال

16%

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

10%

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

20%

ترومای دندانی

۲,۷۸۴,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (رنگی)

۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (سیاه و سفید)

۴,۴۱۰,۰۰۰ ریال

20%

سلول های بنیادی پالپ دندان

۱,۲۶۴,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (رنگی)

۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (سیاه و سفید)

۶,۲۱۰,۰۰۰ ریال

16%

محلولهای شستشوی کانال و داروهای داخل کانال

۱,۰۷۵,۲۰۰ ریال

16%
16%

سلولهای بنیادی در دندانپزشکی

۱,۹۳۲,۰۰۰ ریال

16%

پروگنوز در اندودنتیکس

۳,۲۷۶,۰۰۰ ریال

16%