دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (5)
تخفیف 16 درصد (18)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
کتاب های انگلیسی (1)
Endodontics (1)
کتاب های فارسی (27)
CDR (1)
DBQ (1)
DDQ (4)
DPQ (1)
اندودنتیکس (27)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
جراحی (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
کودک و نوجوان (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (5)
تخفیف 16 درصد (18)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
کتاب های انگلیسی (1)
Endodontics (1)
کتاب های فارسی (27)
CDR (1)
DBQ (1)
DDQ (4)
DPQ (1)
اندودنتیکس (27)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
جراحی (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
کودک و نوجوان (1)
16%

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

1,764,000 ریال

10%

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

3,780,000 ریال

16%

ترومای دندانی

823,200 ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (رنگی)

3,420,000 ریال

16%

سلول های بنیادی پالپ دندان

403,200 ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (رنگی)

3,762,000 ریال

16%

سلولهای بنیادی در دندانپزشکی

1,411,200 ریال

16%

پروگنوز در اندودنتیکس

2,184,000 ریال

40%

پالپ دندان ۲۰۱۲ CD-PDF

150,000 ریال