۳,۷۶۳,۲۰۰ ریال

CDR جراحی نوین دهان، فک و صورت پیترسون “هاپ” 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

به کوشش : دکتر امیدرضا فضلی
دستیار تخصصی جراحی دهان، فک و صورت دانشگاه آزاد تهران

زیر نظر : دکتر شهروز شفایی فرد
استادیار بخش تخصصی جراحی دهان، فک و صورت دانشگاه آزاد تهران

 

بازدید های آخر شما