قیمت اصلی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال است.

نسخه های رایج در دندانپزشکی “ویرایش جدید”

چاپ دوم

(به دلیل فروش و درخواست زیاد، این کتاب چاپ مجدد شد.)

بازدید های آخر شما