در حال نمایش 10 نتیجه

Essentials of Dental Assisting 7e 2022

قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.

Endodontics Review 2e 2022

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال است.

Phillips’ Science of Dental Materials 13e 2022

قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Biodentine: Properties and Clinical Applications 2022

قیمت اصلی ۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۵۲۵,۰۰۰ ریال است.

Decision Making in Aesthetic Practice: The Right Procedures for the Right Patients 2022

قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال است.

Optimizing Aesthetic Toxin Results 2022

قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

Local Flaps in Facial Reconstruction 4e 2022

قیمت اصلی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Preadjusted Edgewise Fixed Orthodontic Appliances 2022

قیمت اصلی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.

Orthodontic Treatment of Impacted Teeth 4e 2022

قیمت اصلی ۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۹۸۲,۰۰۰ ریال است.

Newman_and_Carranza’s_Essentials_of_Clinical_Periodontology_2022

قیمت اصلی ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۳۱۵,۰۰۰ ریال است.