70%

سندرم های ناحیه سر و صورت

۲۹۴,۰۰۰ ریال

30%

CDR اینگل 2019 جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال

35%

CDR مسیرهای پالپ 2021 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۲۲۲,۰۰۰ ریال