در حال نمایش 14 نتیجه

minimally invasive dental implant surgery

قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Orthognathic Surgery Principles, Planning and Practice

قیمت اصلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery 2019

قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

(Comprehensive Cleft Care (Vol 1

قیمت اصلی ۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۷۳۰,۰۰۰ ریال است.

Essential Quick Review Oral Surgery

قیمت اصلی ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال است.

A Handbook for Surgical Approaches to Maxillofacial Trauma

قیمت اصلی ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.

Cosmetic Facial Surgery 2017

قیمت اصلی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.

Atlas of Operative Oral and Maxillofacial Surgery

قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

(Peterson’s Principles Of Oral & Maxillofacial Surgery (2 Vol

قیمت اصلی ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

(Atlas Of Oral & Maxillofacial Surgery (2 Vol

قیمت اصلی ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

Manual of Minor Oral Surgery for the General Dentist

قیمت اصلی ۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۳۷۰,۰۰۰ ریال است.

Oral & Maxillofacial Trauma

قیمت اصلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.

(Oral & Maxillofacial Surgery 2018 (Vol 1

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

(Oral & Maxillofacial Surgery 2018 (Vol 2

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.