40%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۲ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

ارتودنسی گریبر ۲۰۱۲ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۱۱ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%
40%

پروتز ایمپلنت دندانی میش ۲۰۱۵ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

بی حسی موضعی مالامد ۲۰۱۳ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

پالپ دندان ۲۰۱۲ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

دندانپزشکی کودکان (مک دونالد ۲۰۱۱) CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

جراحی پیترسون ۲۰۱۲ (۲ جلدی) CD- PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

بافت شناسی دهانی (تن کیت ۲۰۱۳) CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

ارتودنسی پروفیت ۲۰۱۳ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

عوارض ایمپلنت های دندانی CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%
40%

دندانپزشکی زیبایی معاصر CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

جراحی دهان و فک و صورت پیترسون ۲۰۱۴ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال