16%

پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۱۶

۲,۳۵۲,۰۰۰ ریال

16%

مراحل لابراتواری پروتز پارسیل متحرک

۱,۲۴۳,۲۰۰ ریال

16%

درمان بیماران بدون دندان

۳,۲۵۹,۲۰۰ ریال

16%

مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ ۲۰۱۲

۳,۶۹۶,۰۰۰ ریال

16%

فرهنگ لغات و اصطلاحات پروتز

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%
16%

پروتزهای ثابت دندانی در پری کلینیک

۶۵۵,۲۰۰ ریال