20%

رادیوگرافی در مطب دندانپزشکی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

16%

ضروریات رادیوگرافی دندانپزشکی

۲,۴۱۹,۲۰۰ ریال

20%

رادیوگرافی پانورامیک دندانی

۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال