مرور با تست ترمیمی

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

16%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ سیاه و سفید

۳,۲۷۶,۰۰۰ ریال

16%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ – رنگی

۶,۲۱۶,۰۰۰ ریال

20%

مهندسی تراش در دندانپزشکی ترمیمی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال