جستجو ....
16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۲,۴۳۶,۰۰۰ ریال

16%

مندیبل و ماگزیلا (ترجمه فصل ۵ – آکرمن ۲۰۱۸)

۱,۲۹۳,۶۰۰ ریال

16%

اطلس رنگی آسیب شناسی دهان

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

بافت شناسی دهان و دندان (همراه با CD)

۲۰۳,۲۸۰ ریال

16%

بیماریهای غدد بزاقی

۵۳۷,۶۰۰ ریال

40%

پاتولوژی نویل ۲۰۰۹ CD-PDF

۹۰,۰۰۰ ریال