جستجو ....
16%

تصویربرداری ایمپلنت های دندانی

۳۸۶,۴۰۰ ریال

16%

رادیوگرافی در مطب دندانپزشکی

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

اصول تریسینگ سفالومتری

۶۵۵,۲۰۰ ریال

16%

فتوگرافی در دندانپزشکی

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

16%

ضروریات رادیوگرافی دندانپزشکی

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

تصویر برداری های مفصل تمپورومندیبولار

۷۳۹,۲۰۰ ریال

10%

اصول و مبانی تفسیر CBCT

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

16%

رادیوگرافی پانورامیک دندانی

۴۰۳,۲۰۰ ریال

16%

اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت

۴۰۳,۲۰۰ ریال

16%

رادیولوژی و آناتومی دهان

۴۰۳,۲۰۰ ریال

16%

ضروریات رادیولوژی دندانپزشکی

۷۳۹,۲۰۰ ریال