20%

تصویربرداری ایمپلنت های دندانی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

20%

رادیوگرافی در مطب دندانپزشکی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

20%

اصول تریسینگ سفالومتری

۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال

16%

فتوگرافی در دندانپزشکی

۵,۰۲۳,۲۰۰ ریال

20%

تصویر برداری های مفصل تمپورومندیبولار

۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال

10%

اصول و مبانی تفسیر CBCT

۳,۳۳۰,۰۰۰ ریال

16%

ضروریات رادیوگرافی دندانپزشکی

۲,۴۱۹,۲۰۰ ریال

20%

رادیوگرافی پانورامیک دندانی

۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال

20%

اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت

۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال

20%

رادیولوژی و آناتومی دهان

۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال

16%

ضروریات رادیولوژی دندانپزشکی

۲,۴۱۹,۲۰۰ ریال