16%

عوارض پیچیده ایمپلنت های دندانی

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش جلد سوم 2021

۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی کلینیکال برای ایمپلنت های دندانی

۴,۹۵۶,۰۰۰ ریال

16%

جراحی هدایت شونده در ایمپلنتولوژی

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

بی حسی موضعی مالامد 2020

۷,۸۹۶,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال

20%

جراحی سینوس ماگزیلا و درمان های جایگزین

۷,۸۴۰,۰۰۰ ریال

16%

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

۳,۸۶۴,۰۰۰ ریال