16%

عوارض پیچیده ایمپلنت های دندانی

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

اطلس طرح های درمانی در ایمپلنت

۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش جلد سوم 2021

۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی کلینیکال برای ایمپلنت های دندانی

۴,۹۵۶,۰۰۰ ریال

16%

جراحی هدایت شونده در ایمپلنتولوژی

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال

16%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت تک دندان 2020

۴,۱۱۶,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد اول رنگی

۷,۴۷۶,۰۰۰ ریال

16%

پروتز ایمپلنت (یک استراتژی مبتنی بر بیمار)

۱۰,۶۶۸,۰۰۰ ریال

20%

تصویربرداری ایمپلنت های دندانی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

16%

خطای کمتر در ایمپلنت

۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت در استخوان های نامناسب

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

10%

پیشگیری از عوارض در ایمپلنتولوژی – میش 2018

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال