جستجو ....
16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۴۱۱,۲۰۰ ریال

16%

CDR اینگل 2019 جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال

16%

CDR مسیرهای پالپ 2021 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۷۹,۲۰۰ ریال

16%

CDR اینگل 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (پاکسازی و شکل دهی) – جلد 2

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال

16%

ترومای دندانی

۱,۴۱۱,۲۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (رنگی)

۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (سیاه و سفید)

۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال

16%

سلول های بنیادی پالپ دندان

۴۰۳,۲۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (رنگی)

۳,۷۶۲,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (سیاه و سفید)

۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال