16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۹۳۲,۰۰۰ ریال

16%

CDR اینگل 2019 جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

16%

CDR مسیرهای پالپ 2021 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال

20%
16%

CDR اینگل 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (پاکسازی و شکل دهی) – جلد 2

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال

16%

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

20%

ترومای دندانی

۲,۷۸۴,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (رنگی)

۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (سیاه و سفید)

۴,۴۱۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (سیاه و سفید)

۶,۲۱۰,۰۰۰ ریال

20%

سلول های بنیادی پالپ دندان

۱,۲۶۴,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (رنگی)

۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال

16%

محلولهای شستشوی کانال و داروهای داخل کانال

۱,۰۷۵,۲۰۰ ریال

16%