دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات
16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال

16%

CDR اینگل 2019 جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

CDR مسیرهای پالپ 2021 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۷۹,۲۰۰ ریال

16%

CDR اینگل 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (پاکسازی و شکل دهی) – جلد 2

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

ترومای دندانی

۸۲۳,۲۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(رنگی)

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(سیاه و سفید)

۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

16%

سلول های بنیادی پالپ دندان

۴۰۳,۲۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(رنگی)

۳,۱۳۲,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(سیاه و سفید)

۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال