نمایش 1–24 از 230 نتیجه

Temporary Anchorage Devices in Orthodontics 2021

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال است.

Pediatric Endodontics

قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال است.

Evidence-Based Decision Making in Dentistry

قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال است.

The Root Canal Anatomy in Permanent Dentition 2019

قیمت اصلی ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال است.

Little and Falace’s Dental Management of the Medically Compromised Patient 2023

قیمت اصلی ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال است.

Oral and Maxillofacial Pathology(NEVILLE) 2023

قیمت اصلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.

Essentials of Dental Assisting 7e 2022

قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.

Principles and Practice of Laser Dentistry 3e 2023

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.

Endodontics Review 2e 2022

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال است.

Bioceramic Materials in Clinical Endodontics 2021

قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال است.

Dental Materials: Clinical Applications for Dental Assistants and Dental Hygienists 4e 2021

قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Phillips’ Science of Dental Materials 13e 2022

قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Biodentine: Properties and Clinical Applications 2022

قیمت اصلی ۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۵۲۵,۰۰۰ ریال است.

Composite Veneers: The Direct-Indirect Technique 2020

قیمت اصلی ۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۸۷۵,۰۰۰ ریال است.

Decision Making in Aesthetic Practice: The Right Procedures for the Right Patients 2022

قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال است.

Optimizing Aesthetic Toxin Results 2022

قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

Oral Biofilms and Modern Dental Materials: Advances Toward Bioactivity 2021

قیمت اصلی ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال است.

Aesthetic Clinician’s Guide to Platelet Rich Plasma 2021

قیمت اصلی ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال است.

کنترل عفونت در مراقبتهای اولیه دندانپزشکی

قیمت اصلی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال است.

Newman and Carranza’s Clinical Periodontology and Implantology2024 14th Edition

قیمت اصلی ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Practical Techniques in Periodontics and Implant Dentistry 2023

قیمت اصلی ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۸۳۰,۰۰۰ ریال است.

Aligner Orthodontics and Orofacial Orthopedics 2023

قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Practical Early Orthodontic Treatment: A Case-Based Review 2023

قیمت اصلی ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال است.

Orthognathic Surgery: Principles and Practice 2023

قیمت اصلی ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۵,۸۲۰,۰۰۰ ریال است.