منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۳۹۸

تمدید جشنواره عید تا عید شایان نمودار
اطلاعیه تمدید روزهای اول و دوم جشنواره فروش عید تا عید شایان نمودار
۹۷/۰۶/۱۰
تخفیف 16 آذر روز دانشجو
تخفیف ویژه به مناسبت روز دانشجو به مدت ۱ هفته
۹۷/۰۹/۱۶

ليست منابع آزمون ورودی دستياری دندانپزشكی سال ١٣٩٨

رشته ارتودانتيكس

١. Proffit WR. Contemporary Orthodontics. ٥th Ed. ٢٠١٣.

 • فصول ١و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣
 • فصل ٢ صفحات ٢٠ تا ٥٠
 • فصل ٨ صفحات ٢٧٨ تا ٢٨٩ و صفحه ٢٩٥ تا آخر فصل
 • فصل ١٠ صفحات ٣٤٧ تا ٣٥٣
 • فصل ١٧ صفحات ٦٠٦ تا ٦١٣
رشته اندودانتيكس

١.Torabinejad M, Walton RE. Endodontics ٥th Edition. Principles and Practice. Saunders.٢٠١٥.

 • تمام فصول كتاب
رشته بيماريهاي دهان و فك و صورت

١.Glick M. Burket's Oral Medicine. ١٢th Ed.٢٠١٥

 • فصول ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ كتاب

٢.Falace DA, Little J. Dental Management in the Medically Compromised Patient.١٢th Ed.٢٠١٨

 • فصول ٢ و ٤ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ كتاب (فقط مباحث ملاحظات دندانپزشكی)
رشته پريودانتيكس

١- Carranza’s Clinical Periodontology.١٢th Ed.٢٠١٥

 • فصول ١ و ٣ و ٧ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٥ و ٢٩ و ٣١ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ و 45 و 46 و 52 (به علاوه قسمت های Online Only) کتاب
رشته جراحي دهان و فك و صورت

١.Peterson LJ. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. ٦th Ed. ٢٠١٤

 • كليه فصول كتاب

٢. Malamed S .Handbook of Local Anesthesia. ٦th Ed. ٢٠١٣

 • كليه فصول كتاب

٣. Medical Emergencies in the Dental Office .٧th Ed. ٢٠١٥

 • فصول ١ و ٢ و ٣ ، از فصل ٥ تا آخر فصل ١٣ و فصول ٣٠ و ٣١ كتاب
رشته دندانپزشكي ترميمی

١. Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig's Restorative Dental Materials.١٤th Ed.٢٠١٨

 • فصول ٩ و ١٠ (فقط از صفحات ١٧١ تا ١٧٨ ) و ١٣ كتاب

٢. Andre Ritter. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. ٧th Ed. ٢٠١٨

 • فصل ١ (از صفحه ١ تا ١٥ اول اكلوژن) و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ١٠ كتاب

٣.Summit’s Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. ٤th Ed.٢٠١٣

 • فصل ٦ و ٧ و ٩ (از مبحث باندينگ تا صفحه ٢١٧ ) و ١٠ و ١١ كتاب
رشته دندانپزشكی كودكان

١.McDonald J. Dentistry for the Child and Adolescent. ١٠th Ed.٢٠١٦

 • فصول ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٥ و ١٦ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ و ٢٦ و27
رشته راديولوژی دهان و فك و صورت

١.White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation. ٧th Ed. ٢٠١٤

 • فصول ١ تا ٢٥ كتاب
رشته آسيب شناسی دهان و فك و صورت

١. Neville B, Damm DD. Oral and Maxillofacial Pathology. ٤th Ed.٢٠١٦

 • كليه فصول به جز ٤ و ١٨ و ١٩ كتاب
رشته پروتزهاي دندانی

١. Schillingberg HT. Fundamental of Fixed Prosthodontics Dentistry.٤th Ed.٢٠١٢

 • كليه فصول (به جز فصول ٥ و ١١ و ١٢ ) كتاب

٢.Carr AB. Mc Cracken's Removable Partial Prosto.١٢th Ed.٢٠١١

 • كليه فصول كتاب

٣. Zarb G, Hobkirk J. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. ١٣th Ed.٢٠١٣

 • كليه فصول (به جز فصول ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ ) كتاب
رشته سلامت دهان و دندانپزشكی اجتماعی

كتاب ملی سلامت دهان . ١

 • فصول ١ تا ١٦ كتاب
رشته مواد دندانی

١. Noort RV. Introduction to dental materials. ٤th Ed.٢٠١٤

 • كليه فصول كتاب
رشته زبان انگليسی
 • سوالات زبان (عمومی) در حد Upper Intermediate طراحی خواهد شد.

منبع مطالب بالا، وبسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور بوده و شایان نمودار مسولیتی در قبال درستی و یا نادرستی اطلاعات ندارد. بدیهی است کاربران گرامی همواره میتوانند جهت دریافت اطلاعات بروز شده و یا دریافت فایل های جدید از وبسایت مرکز آموزش پزشکی کشور به نشانی http://www.sanjeshp.ir اقدام فرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

0
//]]>